Projekt Izgubljene kočevarske vasi

Language select

 • Project: The Lost Villages of the Gotschee Germans

  The Lost villages of the Gotschee Germans is an interactive multimedia project by Center for mladinsko kulturo Kočevje (Centre for The Culture of Youth in Kočevje). Answerable for a cultural heritage we researched, responsible for a local history we documented what otherwise would be probably gone with the wind. You are looking at the part of project, which handles 12 villages of the Gotschee Germans. It marks them with signs and puts them on a map. The villages are furthermore presented by movies at www.KocevarskeVasi.si.From the middle of the 14th century until 1942, a German- speaking area of approximately 800 sq km in size was part of the Kočevsko region. During the Nazi occupation, Germans living in various European countries were massively migrated back to the German Reich by the Nazi government. After the Italians had occupied the Kočevsko region in 1941, a small German-speaking community of about 12,000 people had to migrate as well. The Gottscheer Germans were appointed the area along the Sava and the Sotla rivers in the Lower Štajersko region, from which the most Slovenians had been exiled. After WW2, the destiny of the Gottscheer Germans was similar to that of  other German-speaking communities in Slovenia. Those who did not leave with the German army at the end of the war and those few who remained in the Kočevsko region were exiled to Austria by the new Yugoslav government. Later, they dispersed and settled in various parts of Austria and Germany; many moved to the Unites States of America. 

  The exile of the Gottscheer Germans, post-war devastation and decay, and well-planned destruction of mostly sacral buildings in the 1950s had a fatal long-term effect on the area. More than one half of 176 villages in the Kočevsko region were destroyed: the area is now covered with woods. Only 28 out of 123 churches have been preserved, and out of approximately 400 chapels and religious signs about 40 can still be found. Many cemeteries were either levelled with the ground or the German tombstones were removed. Apart from the changes in the national structure, the economic and proprietorial situation of the area was profoundly changed. The Karstic soil and the densely wooded area of the Kočevski Rog with its deep abysses witnessed mass killings of several thousands of Slovenian soldiers opposing the National Front, who were returned to Slovenia after they had tried to emigrate. The extensive region was later closed to the public and a number of penal and work camps were set up. Very few remnants are left to this day to witness the 600-year- long presence of the German national community amidst the Slovenian territory. The plaques present the images of the once vibrant villages, countryside and its people, who shaped the Kočevsko region over the centuries. Author: dr. Mitja Ferenc

   

 • O projektu "Izgubljene kočevarske vasi"

 • 1
 • 2

Kočevski urbar je leta 1574 zabeležil 8 hub, razdeljenih na 16 polovic, z 21 posestniki. Spodnje hiše so postavili ob robu ravnine in pobočja, druge so se ob razširjenem prostoru v vasi terasasto razvrstile do cerkvice. Tlorisno gre za središčni tip naselja s kapelo, vodnjakom in večjo lužo v sredini razširjenega prostora.

V franciscejskem katastru leta 1824 je bilo popisanih 37 hiš. Največje število Rajnoldčanov so popisali leta 1869, ko je v 41 hišah prebivalo 200 oseb. V naslednjih desetletjih je število upadalo, najbolj zaradi intenzivnega izseljevanja v zadnjem desetletju 19. stoletja, ko so popisali le 141 oseb. Do leta 1921 je število znova naraslo. Rajndol je štel 175 prebivalcev, a vzpon je bil le začasen. Leta 1931 je bilo v vasi naseljenih zgolj 35 hiš s 136 osebami. Ob avstrijskih štetjih v vasi ni bilo nobene osebe s slovenskim občevalnim jezikom. V Kraljevini SHS (Jugoslaviji) so prvič popisali 36, drugič pa 17 oseb, katerih materinščina je bil slovenski jezik.

Rajndolčani so se preživljali s kmetovanjem in krošnjarjenjem, pomagali so si tudi s prevozništvom (pripreganje) in občasnim delom v gozdu. Popotniki in domačini so se ustavljali v gostilni Wolf na Rajndolu 18 ali v gostilni ter trgovini Schemitsch na Rajndolu 11. Občina, sedež župnije in šola so bili v Mozlju. Pred II. svetovno vojno je bil po lesenih ceveh s Štavdoha (Šibje) speljan vodovod do vaškega napajališča za živino. Sredi vasi je ohranjeno veliko, vzdolžno korito z letnico 1926. Voda je iz korita prosto tekla v vaški kal. Od tam so speljali cev za pretok viškov pod cesto v bližnjo vrtačo.

105 nemških prebivalcev iz 29 hiš se je jeseni 1941 preselilo na nemško okupacijsko območje v okolico Brežic, Sevnice in Krškega. V vasi so ostale le tri slovenske družine. Ob koncu II. svetovne vojne so bile vse hiše uničene, vas pa opustela. Povojna oblast je jeseni 1947 v vasi uredila oskrbništvo Državnega kmetijskega posestva Kočevje, katerega glavna naloga je bila razvoj poljedelstva, sadjarstva in čebelarstva, v prvi vrsti pa pašniška živinoreja. V vasi je bilo samo 9 prebivalcev, ki so živeli v treh hišah. Kraj je postopoma oživel zaradi gradnje velikih hlevov in spodbujanja živinoreje. Vas so ponovno kolonizirali v obdobju do leta 1953, ko je v njej živelo že 50 oseb. V naslednjih desetletjih se število prebivalcev ni bistveno spreminjalo. Živinoreja je prevladujoča dejavnost še danes; v vasi vzrejajo drobnico in govedo, posamezniki imajo tudi konje. Vzdolžni, pritlični hlevi so popolnoma spremenili urbanistično podobo vasi.

Leta 2013 v Rajndolu živi 50 prebivalcev, prijavljenih pa je šest kmečkih gospodarstev.

Sakralni objekti

Večja Kapela Angelov varuhov je bila zgrajena sredi vasi pribl. leta 1744. Stavbo so porušili v 50-ih letih 20. stoletja. Prostor kapele je le nekaj deset metrov severovzhodno od ohranjenega korita. Razpoznati je mogoče obris tlorisa.

Severozahodno od vasi, ob cesti proti Mozlju je stala podružnična Cerkev Sv. Trojice, katere gradnja je omenjena leta 1581. Nacionalizirano stavbo so še leta 1953 uporabljali kot shrambo za orodje in stroje. Kasneje, verjetno pred letom 1960, pa so jo - tako kot mnoge druge cerkve na tem območju - porušile komunistične oblasti. Na kraju, kjer je stala cerkev, je samo še kup kamenja.

Ob cerkvi so leta 1887 obzidali in uredili še lokalno pokopališče, ki pa je bilo opuščeno po odselitvi Nemcev. Odstranjenih je bila večina nagrobnikov. Danes je mogoče na tem mestu najti le še dober ducat okvirjev betonskih grobov. Nad pokopališčem je opazen betonski križ, postavljen leta 1930.

Predstavitev vasi v besedi in sliki

 • All
 • Borovec Pri Kočevki Reki
 • Czmk
 • GLAŽUTA, Karlshütten, Gloschhittn
 • INLAUF, Inlauf, Inlaf
 • Izgubljene Kočevarske Vasi
 • JELENDOL, Hirisgruben
 • KUKOVO, Rapljevo, Kukundorf, Kukndoarf
 • Mitja Ferenc
 • Morobitz
 • Mröbitz
 • Nemška Loka, Unterdeutschau, Agə
 • ONEK, Honegg, Wrneggə
 • RAJHENAV, Reichenau, Reichenagə
 • Rajndol, Reintal, Reintol
 • Tvkocevje
 • VERDRENG Podlesje, Verdreng, Vərdreng